Waarom opgavegericht werken?

 • Gemeentes hebben te maken met grote actuele en toekomstige maatschappelijke opgaven.
 • Voor het beantwoorden van die opgaven, zijn nieuwe vaardigheden nodig.
 • De praktijk leert dat een bureaucratische organisatie hier niet bij helpt. Een andere vorm van organiseren is dus nodig.
 • Opgavegericht werken is een organisatieprincipe dat wel passend kan zijn voor het leveren van een effectieve bijdrage.
 • Echter: hoe dat je dat?

Wat is nodig om opgavegericht te werken?

Om goed opgavegericht te werken is het nodig om:

 • Samen te werken met alle partijen binnen en buiten de organisatie.
 • Wendbaar te zijn in het realiseren van de opgave.
 • Leiding te nemen zowel als leidinggevende als medewerker.
 • De talenten te benutten van medewerkers.
 • Te denken in kansen en mogelijkheden.
 • Te erkennen dat er geen absolute kenbare werkelijkheid is.

Hoe begin je?

Centrale vraag:

 • Begin je met het anders inrichten van je organisatie of kies je een effectieve aanpak die werkt in de huidige (bureaucratische) organisatie?
 • People & Company gelooft dat effectief gedrag leidend is bij elke opgave van organisaties.
 • People & Company heeft een aanpak ontwikkeld die toepasbaar is in de huidige (bureaucratische) organisatie en de competenties activeert die nodig zijn om opgavegericht te werken.
 • Deze aanpak integreert Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek), Agile werken en de performance management methodiek OKR (het definiëren en volgen van doelstellingen en hun resultaten).

Uitgangspunten van waarderend onderzoek

De volgende uitgangspunten staan centraal bij Waarderend Onderzoek

 • Werken vanuit een gemeenschappelijke ambitie.
 • Werken vanuit best-practices, aanwezige kwaliteiten en successen.
 • Geen absolute kenbare werkelijkheid (geen blauwdruk denken).
 • Simultaniteit (onderzoeken en veranderen tegelijk).
 • Kort cyclisch veranderen.
 • Participatie, eigenaarschap bij de medewerkers.
 • Dwarsdoorsnede van de organisatie (voorstanders, neutraal en medewerkers met weerstand).
 • Concreet, dichtbij de praktijk van alledag.
 • Experimenteren.
 • Maatwerk per bedrijfsonderdeel.
 • Samenhang borgen met lopende initiatieven.

 

Agile werken

 • Agile werken betekent letterlijk ‘behendig’ of ‘ wendbaar’ werken.
 • Agile gaat om slimmer en niet om harder werken. Het gaat niet om het uitvoeren van meer werk in minder tijd: het gaat om meer waarde creëren met minder werk. Daarom past de aanpak ook heel goed bij waarderend onderzoek.
 • I.p.v. een top down benadering geeft agile werken medewerkers autonomie in (zelfsturende) teams met ruime bevoegdheden en beperkte controle. Hierdoor kan iedereen (zowel leidinggevenden als medewerkers) leidingnemen en eigenaarschap tonen. Een belangrijke voorwaarde voor opgavegericht werken.
 • Het agile werken in deze aanpak is aangepast zodat het verenigbaar is met het dagelijkse werk dat ook moet gebeuren (de waan van de dag). Het is dus niet iets extra’s dat bovenop het bestaande werk komt.

OKR: Een methodiek om doelen te realiseren

 • Om het agile werken meetbaar te maken en te verbinden met de doelen van opgave gericht werken, hanteren we in deze aanpak de OKR-methode.
 • De OKR-methode wordt inmiddels al twee decennia toegepast bij Google, maar ook andere bekende organisaties als LinkedIn, Uber, Twitter en Spotify hanteren de OKR-methode.
 • De OKR-methode hanteer je voor het definiëren en volgen van doelstellingen en hun resultaten. OKR staat voor Objectives en Key Results.
 • OKR’s bestaan uit een doelstelling, een duidelijk gedefinieerd doel en drie tot vijf Key Results die ondersteunt worden door concrete, specifieke en meetbare acties.
 • Hiertoe hanteer je resultaatgerichte meetinstrumenten die worden gebruikt om de voortgang en realisatie van het doel te kunnen volgen en meten.
 • Over de meetbaarheid mag geen enkele onduidelijkheid bestaan. Kortom, Wat is het doel, welke key results definieer je en welke initiatieven ondersteunen de doelstellingen?

Korte toelichting op de 6 stappen

 • Verkennen: Definiëren van de gezamenlijke (met alle betrokken partijen) opgave die ontwikkeld moet worden.
 • Vertellen: Inventarisatie en selectie van goede ervaringen en wensen van alle betrokken partijen m.b.t. de opgave.
 • Verbeelden: Geselecteerde wensen visualiseren in ideale toekomstbeelden.
 • Vormgeven: Ideale toekomstbeelden vertalen naar verbetervoorstellen & Opstellen van een agile werkaanpak, doelen en resultaten (OKR’s)
 • Verwezenlijken: Agile werken aan het realiseren van de verbetervoorstellen.
 • Verantwoorden: Het eValueren van de resultaten en borgen van de aanpak in de organisatie.

Interesse?

Wilt u een vrijblijvend gesprek over wat opgavegericht werken voor jouw gemeente zou kunnen betekenen?

Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op!

Plan een belafspraak voor opgavegericht werken
Nieuwsbrief