Waarderend Onderzoeken: Effectieve oplossingen voor duurzame veranderingen

Waarom waarderend onderzoeken?

Ben je positief ingesteld, maar heb je wel een lastig vraagstuk? Je wilt als organisatie iets voor elkaar krijgen, zoals betere communicatie, een verbeterde samenwerking tussen afdelingen of een andere manier van leidinggeven. Hoe pak je dat aan op een manier die leidt tot duurzame verandering?

Een aanpak die energie los maakt, waarbij je gebruik maakt van de kennis in de organisatie, het echt samen met iedereen aanpakt en iedereen zich mede-eigenaar voelt. Een aanpak die niet een probleem oplost maar een nieuw perspectief biedt.

Dan is Waarderend Onderzoek (beter bekend als ‘Appreciative Inquiry’) een geschikte methodiek om toe te passen in jouw situatie. Waarderend Onderzoek is een praktische interventie-methode. Zeker bij uitdagingen rondom gedragsverandering, is dit een geweldige manier om vanuit positieve invalshoek vernieuwing en verandering te realiseren.

 

De volgende uitgangspunten staan centraal bij Waarderend Onderzoek

 

 • Werken vanuit een gemeenschappelijke ambitie.
 • Werken vanuit best-practices, aanwezige kwaliteiten en successen.
 • Geen absolute kenbare werkelijkheid (geen blauwdruk denken).
 • Simultaniteit (onderzoeken en veranderen tegelijk).
 • Kort cyclisch veranderen.
 • Participatie, eigenaarschap bij de medewerkers.
 • Dwarsdoorsnede van de organisatie (voorstanders, neutraal en medewerkers met weerstand).
 • Concreet, dichtbij de praktijk van alledag.
 • Experimenteren.
 • Samenhang borgen met lopende initiatieven.

De aanpak kent de volgende 6 stappen

Verkennen
Definiëren van de gezamenlijke (met alle betrokken partijen) opgave.

Vertellen
Inventarisatie en selectie van goede ervaringen en wensen.

Verbeelden
Geselecteerde wensen visualiseren in ideale toekomstbeelden.

Vormgeven
Ideale toekomstbeelden vertalen naar verbetervoorstellen.

Verwezenlijken
Agile en doelgericht werken aan het realiseren van de verbetervoorstellen.

Verantwoorden
Het eValueren van de resultaten en borgen van de aanpak in de organisatie.

1. VERWOORDEN: formuleer een positief thema dat je wilt onderzoeken

Stap 1 van Waarderend Onderzoek is het beschrijven van een positief thema waarmee je aan de slag wilt. Een thema die consistent is met de ontwikkelrichting en strategie van de onderneming. Door je aandacht te richten op wat je wilt bereiken (in plaats van hetgeen dat je wilt voorkomen), leg je de basis voor een positieve aanpak. Degenen die het thema kiezen, zijn ook degenen die een belangrijke stem in de realisatie hebben.

Ter illustratie: welke van de onderstaande vragen zorgt ervoor dat je enthousiast wordt om met ideeën te komen en betrekt je in positieve manier bij het onderwerp?

 • Hoe kunnen het aantal klachten van onze klanten verminderen? Of: Hoe zorgen dat al onze klanten een grote glimlach op hun gezicht krijgen van onze dienstverlening?
 • Het grote verloop van talent een halt toeroepen. Of: Een magneet voor talent zijn.

2. VERWONDEREN: Waardeer wat goed gaat

Deze stap geeft betekenis aan het verleden door het benoemen van de prestaties die een organisatie heeft geleverd en de kwaliteiten die ze heeft ontwikkeld. Ze erkent daarmee de bijdragen van de mensen uit het vcrleden en heden die de organisatie gebracht hebben waar ze nu is. Dit proces van erkennen draagt bij aan het herstellen van geschonden vertrouwen of vergroot gevoelens van eigenwaarde, trots en vertrouwen. Vanuit dit besef kunnen mensen vorm gaan geven aan hun toekomst en aan de veranderingen die zij wensen of noodzakelijk achten. 

Door middel van waarderende interviews onderzoekt de organisatie wat van waarde is, wat werkt en welke wensen er leven in de organisatie. Uit deze verhalen die opgehaald zijn in de interviews worden de thema’s naar voren gehaald en geprioriteerd. Zodoende zijn de belangrijkste elementen in beeld die de organisatie  het liefst ziet terugkomen bij het ontwikkelen van het toekomstperspectief.

3. VERBEELDEN: Schets een beeld van de gedroomde situatie

Het hebben van een gedeelde droom (of visie) is een krachtige manier om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en draagvlak te creëren voor verandering. De Verbeeld-fase leent zich perfect voor creatieve sessies om gezamenlijk een punt op de horizon te zetten. Laat deelnemers een toekomstscenario vormgeven op basis van eigen positieve ervaringen.

Zet deelnemers aan het denken met vragen zoals; Hoe zou de toekomst eruitzien als jouw beste ervaringen uit het verleden zich zouden vermenigvuldigen? Hoe zou de ideale situatie eruitzien? Wat zou je trots of gelukkig maken? Wat geeft je energie? Hoe zou het voelen als deze situatie werkelijkheid zou worden? Wat zou dit voor je betekenen?

Daag deelnemers uit om hun ideale toekomstbeeld concreet en helder te omschrijven.

4. VORMGEVEN: Onderzoek & bepaal de succesfactoren

Tijdens de Verbeeld-fase hebben mensen hun aspiraties, ambities, ideeën en verlangens verwoord en verbeeld. Ze hebben hun verhalen en beelden met elkaar gedeeld, waardoor een totaalbeeld is ontstaan. De fase van het vormgeven draait om het uitstippelen van een routekaart naar de ideale toekomst.

In deze fase bepaal je wat er moet gebeuren om de droom werkelijkheid te maken. Vaak zijn kleine concrete stappen al voldoende om de eerste resultaten te behalen en zichtbaar te maken. Wat is er nodig om het gewenste doel te bereiken? Wat moeten we hiervoor doen? Wat hebben we hiervoor nodig? Wat moet er gebeuren? Wat is de eerste stap die we kunnen zetten om dichter bij ons doel te komen? In deze fase vertalen we  ideale toekomstbeelden naar verbetervoorstellen

5. VERWEZENLIJKEN: Doen, leren en aanpassen

In de voorgaande fasen hebben de mensen over hun meest positieve verhalen verteld en hun dromen, ambities en aspiraties gedeeld. Hieruit zijn aansprekende visies op de toekomst van de organisatie voortgekomen die de mensen ambiëren. In deze fase zetten de mensen hun energie en enthousiasme om in daden, om zo de toekomst die ze wensen dichterbij te halen. Deze daden zijn de opmaat naar het boeken van successen. In deze fase werken we doelgericht aan het realiseren van de verbetervoorstellen.

6. VERANTWOORDEN: Het eValueren van de resultaten.

In de vorige stap heeft de organisatie daadwerkelijk hun eerste stappen gezet naar de verwezenlijking van hun visie op de toekomst. Na een bepaalde periode wordt het waarderend onderzoek geValueerd. Alle betrokkenen blikken terug op wat de waarde is en wat ze hebben geleerd. Ze blikken ook vooruit: wat willen we (blijven) doen? En hoe ontwikkelt het beeld van de gewenste uitkomst zich verder? Hiermee borgen we het waarderend onderzoeken in de organisatie en versnellen we het verwezenlijken van de visie op de toekomst.

Wat je doet

 • In deze stap blik je terug op het doorlopende proces van waarderend onderzoeken.
 • Dit is niet het ”normale evalueren” o.b.v. een lijst met criteria en waar meningen tegenover elkaar worden gezet.
 • eValueren is een gemeenschappelijke leerervaring waar ervaren wordt wat van waarde is geweest. Wat hebben we geleerd? Wat heeft er niet gewerkt en wat is daar de waarde van?

Het resultaat

 • Een bevestiging, bekrachtiging van het waarderend onderzoek.
 • Dat ondersteunt het vasthouden van de vooruitgang en het doorgroeien in de richting van het gewenste thema.
 • Het eValueren levert ook gevoelens van trots en vertrouwen op: we hebben van alles geleerd.

 

Wilt u een vrijblijvend gesprek over wat waarderend onderzoeken voor jouw organisatie zou kunnen betekenen?

Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op!

Plan een belafspraak voor waarderend onderzoeken
Nieuwsbrief